แบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์มแจ้งทุน ภายนอก

 

ขออนุมัติรับทุนการนำเสนอผลงานวิชาการ (คณะ)

 

ทุนการนำเสนอผลงานวิจัย

 

ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย

 

ทุนค่าลงทะเบียนการเสนอผลงานวิจัยในประเทศ

 

แบบเสนอโครงการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ 2560

 

แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

ตัวอย่างฟอร์มข้อเสนอ ค.วิจัย งบประมาณแผ่นดิน

 

แบบรายงานผลโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แบบรายงานผลโครงการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์

 

แบบรายงานผลโครงการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

บันทึกข้อความ ขอขยายเวลาการดำเนินงนและการเบิกจ่าย

 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ

 

ขอรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

 

ขอส่งร่างรายงานโครงการวิจัย

 

ขอส่งรายงานความก้าวหน้า

 

ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย

 

ขออนุมัติปรับงบประมาณในโครงวิจัย

 

แบบเสนอโครงการวิจัย

ระเบียบ/ประกาศ คณะศิลปศาตร์

 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจาปี 2558

 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจาปี 2558

 

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

เกณฑ์ในการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์

 

ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และนำเสนอผลงานวิชาการ

 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้

 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ในการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้

 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ

ระเบียบ/ประกาศด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ด้านการบริหารงานวิจัย)

 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการ

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 217/2554 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการงานวิจัย (Research Editorial Board - REB) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบ/ประกาศด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ด้านการวิจัย)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ แผ่นดิน ปี 2561

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง (ฉบับที่ 58/2539) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 (ลว. 14 มิถุนายน 2539)

 

ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้านการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2525

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554

ระเบียบ/ประกาศด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ด้านการเงิน)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย พ.ศ.2549 (ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2549)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 (ลว. 13 พฤศจิกายน 2549)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากงบโครงการวิจัย (ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2549)

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ