ชื่องานวิจัย โครงการวิจัย การประเมินผลการจัดทาโครงการ “บอกกล่าวเล่าต่อ” ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้วิจัย นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

ปีที่วิจัย 2557

แหล่งทุน เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์

 


ชื่องานวิจัย โครงการวิจัย กุลาต่องสู่กับตานานพื้นถิ่นอีสาน

ผู้วิจัย นายสุรสม กฤษณะจูฑะ

ปีที่วิจัย 2557

แหล่งทุน เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์

 


ชื่องานวิจัย ชาวจีนในเมืองอุบลราชธานีระหว่าง พ.ศ.2411-2555

ผู้วิจัย นางสาวสุธิดา ตันเลิศ

ปีที่วิจัย 2556

แหล่งทุน เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์

 


ชื่องานวิจัย การศึกษาวิเคราะห์บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้วิจัย นายชาญชัย คงเพียรธรรม

ปีที่วิจัย 2555

แหล่งทุน เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์( สกว. )

 


ชื่องานวิจัย ทาสในลาวตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง ค.ศ. 1779-1904

ผู้วิจัย นางสาวสุธิดา ตันเลิศ

ปีที่วิจัย 2554

แหล่งทุน เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์( สกว. )

 


ชื่องานวิจัย โครงการพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การ บริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย อ.วศิน โกมุท ดร.เหมวรรณ เหมะนัค อ.จักรพันธ์ แสงทอง และคนอื่นๆ

ปีที่วิจัย 2552

แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ( สกว. )

 


ชื่องานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย รศ. สมหมาย ชินนาค และ ผศ.กาญจนา ชินนาค

ปีที่วิจัย 2551

แหล่งทุน เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 


ชื่องานวิจัย การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย อ.คำล่า มุสิกา อ.สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ นางสาวบุญส่ง สร้อยสิงห์ และคนอื่นๆ

ปีที่วิจัย 2552

แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 


ชื่องานวิจัย โครงการการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้วิจัย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ อ.ฉวีวรรณ อินทนนท์ อ.ตระการ ถนอมพันธ์ และคนอื่นๆ

ปีที่วิจัย 2551

แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ( สกว. )